ZARZĄDZENIE NR 67/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 10 Uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania zmienionej Uchwalą nr XXXTV/177/17 Rady Gminy Piątek z dnia 8 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/188/10 Rady Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w następującym składzie:
1) Przewodniczący :
- Mariusz Pawłowski - kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku;
2) Członkowie :
- Magdalena Siuda - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piątku;
- Izabela Tomasiewicz - Matu siak - nauczycielka, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku;
- Beata Dębska - nauczycielka, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie;
- Barbara Wasiak - nauczycielka, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Piątku z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 67/2022 (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2022, 11:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119