ZARZĄDZENIE NR 76/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Piątku do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023- 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Piątku wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi celem zaopiniowania. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 76/2022 (5481kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 listopada 2022, 13:38:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96