ZARZĄDZENIE NR 84/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 01 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anecie Andrzejczak “inspektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, z wyłączeniem wydawania decyzji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t .j. Dz. U. poz. 2127 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika GOPS w Piątku, upoważniam Panią Anetę Andrzejczak -inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 84/2022 (199kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 grudnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 grudnia 2022, 08:29:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94