ZARZĄDZENIE NR 91/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 21 grudnia 2022r.
w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Piątek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840), § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem, zmienionego rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1886), zarządza się, co następuje:

§1
1. Wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Piątek kartę adresową budynku położoną w Piątku przy ul. Senatorskiej 2, działka o numerze ewidencyjnym 788, jednostka ewidencyjna m. Piątek, obręb Piątek.
2. Wyłączenie obiektu, o których mowa w ust. 1, zostało pozytywnie zaopiniowanie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - opinia z dnia 04 października 2022 r., znak: WUOZ-ZRR.5133.57.2022.NKO.

§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 91/2022 (214kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 grudnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 grudnia 2022, 07:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348