Zarządzenie nr 11/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 10 lutego 2023r.
w sprawie przekazania kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1360) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Piątku Nr XLIX/256/22 z dnia 28 grudnia 2022r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 ze zmianami, zarządzam co następuje:

§1. Przekazuje się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w latach następnych.

§2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowa zgoda Burmistrza.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 11/2023 (189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 lutego 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 lutego 2023, 11:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77