Zarządzenie nr 15/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, garaży, innych pomieszczeń niemieszkalnych z zasobów gminy Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40) art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 344)
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stawki czynszu za lokale użytkowe ustala się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub przeznaczenia lokalu, położenia lokalu w obrębie miasta.
2. Stawki czynszu za garaże ustala się w zależności od:
- roku budowy
- usytuowania
- sposobu finansowania budowy garażu.

§ 2. W celu zróżnicowania stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych w zależności od rodzaju działalności lub przeznaczenia lokalu, ustala się niżej wymienione kategorie działalności gospodarczych:
1. usługi
2. biura
3. biura przeznaczone dla działalności statutowych organizacji społecznych.

§ 3. Jednostki, organizacje, stowarzyszenia nieodpłatnie korzystające z gminnych lokali:
- Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic,
- Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski,
- Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Piątku.

§ 4. Ustala się, że:
1) za pomieszczenia wykorzystywane na biuro związane z jedną z działalności podstawowej wymienionej w § 2 stosuje się stawkę czynszu jak dla działalności podstawowej
2) za piwnice, pomieszczenia gospodarcze lub strychy wchodzące w skład lokalu użytkowego i nie nadające się do zaadaptowania na oddzielne lokale (brak osobnego wejścia lub dostępu światła dziennego, wysokość pomieszczeń niższa niż 2,2 m, itp.) przyjmuje się stawkę czynszu w wysokości 50 % stawki ustalonej dla danego lokalu
3) za pomieszczenia zaadaptowane na lokal użytkowy we własnym zakresie przez najemcę (zaadaptowane piwnice, strychy, sutereny, pomieszczenia gospodarcze, byłe kotłownie itp.),    w których prowadzona jest jedna z działalności wymienionych w § 2 zarządzenia, stosuje się stawkę czynszu obniżoną o 25%.
4) za lokale wynajmowane w obiektach objętych ochroną, stawkę czynszu podwyższa się o 15 %
5) w przypadku prowadzenia w lokalu więcej niż jednej działalności gospodarczej ustala się stawkę czynszu jako średnią arytmetyczną z działalności o stawce najwyższej i najniższej.

§ 5. 1. Obowiązujące w 2023 r. stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń niemieszkalnych ujęte zostały w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
2. Wysokość stawki czynszu jest podstawą wyliczenia kaucji zabezpieczającej, którą najemca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy najmu. Wysokość kaucji stanowi 3 - krotność miesięcznego czynszu.
3. W uzasadnionych przypadkach wysokość stawki czynszu za lokale użytkowe, garaże, piwnice, pomieszczenia gospodarcze i strychy wchodzące w skład lokali użytkowych oraz wysokość kaucji zabezpieczającej mogą być ustalone indywidualnie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku od dnia 28 lutego 2023 roku, z tym, że nowe stawki obowiązują od 01 kwietnia 2023 roku.

Zarządzenie nr 15/2023 (853kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 marca 2023, 09:30:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284