Zarządzenie nr 16/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 02 marca 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Burmistrz Piątku postanawia:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w „Otwartym Konkursie Ofert" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w składzie:
1. Monika Błaszczyk
2. Sylwia Jaworska
3. Anna Tybura

§ 2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLVI11/255/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 16/2023 (174kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 marca 2023, 14:23:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73