Zarządzenie Nr 20/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie procedur kontroli i egzekucji spełniania obowiązku nauki w Gminie Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 35 oraz art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) i art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 i 2687) i§ 6 pkt 21 Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/75/l 9 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku zmienionej uchwałą Nr XVII/93/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/19 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 1 grudnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedury kontroli i egzekucji spełniania obowiązku nauki w Gminie Piątek, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 20/2023 (2867kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 marca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 marca 2023, 08:20:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84