ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze
zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz
szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z
możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu
środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków
obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w
lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:
a) osób powyżej 60. roku życia,
b) kobiet w ciąży,
c) osób z dzieckiem do lat 3,
d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Minister Zdrowia (6 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 lipca 2020, 12:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252