Uchwała Nr V/195/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku


Uchwała Nr V/195/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku
uchwala, co następuje:

opiniuje pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku, z uwagą zawartą w uzasadnieniu.


Uzasadnienie
 
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przez Wójta Gminy Piątek informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
•  przedłożoną przez Wójta Gminy Piątek informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku,
•  uchwałę Rady Gminy Piątek w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budżetu i budżecie podejmowanymi w I półroczu, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
•  sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1393) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1773),    
• informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Skład Orzekający odnotowuje, że tutejszej Izbie przedłożono także informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, w szczególności o stanie należności i zobowiązań wymagalnych. Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że w obu dokumentach nie odniesiono się do stanu należności i zobowiązań niewymagalnych.

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że przedłożone sprawozdania statystyczne i informacja opisowa nie budzą zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze odpowiada, co do zasady, szczegółowości ustalonej w uchwale przez organ stanowiący.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów dochody ogółem Gminy Piątek na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 13.862.296,13 zł, tj. na poziomie 51,12% przyjętego planu. W zakresie dochodów bieżących założony plan zrealizowano w 55,75%. Dochody majątkowe wykonane zostały w 4,85% planu. Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 11.591.902,81 zł, tj. na poziomie 39,72% planu. Wydatki bieżące budżetu wykonano w 49,10% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie, tj. 7,22% założonego planu.

Stan należności wymagalnych Gminy Piątek na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego, zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku) wyniósł 1.116.519,58 zł, co stanowiło 4,12% planowanych w 2020 roku dochodów budżetu ogółem.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku) wynika, że w I półroczu bieżącego roku wykonano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżkę operacyjną) w kwocie 2.622.531,45 zł, co pozwala przewidywać, że w wykonaniu budżetu za rok budżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku wykonano w 50,00% planu rocznego, na kwotę 266.757,00 zł.

Zadłużenie Gminy Piątek wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku), wyniosło 8.770.257,00 zł (poz. E2.2: kredyty i pożyczki długoterminowe), co stanowi 32,34% planowanych dochodów Gminy. W świetle danych wykazanych w tymże sprawozdaniu na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stosownie do wymogów wynikających z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy przedłożył tutejszej Izbie informację o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy. Przedłożona informacja odpowiada szczegółowości wynikającej z podjętej uchwały organu stanowiącego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek obowiązującej na koniec I półrocza bieżącego roku przyjęto założenie, że w 2020 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie z wolnych środków. Począwszy od 2020 roku Gmina planuje, że spłata długu nastąpi wyłącznie z nadwyżki budżetowej.

Nadto z danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy przyjętej na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynika, że w latach 2020-2032, obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku.

W podsumowaniu opinii Skład Orzekający przypomina, że na organach Gminy spoczywa obowiązek bieżącego monitorowania wykonania budżetu 2020 roku i analizy wpływu tego wykonania na założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek oraz wprowadzenia ewentualnych korekt planowanych wielkości.

Ponadto mając na uwadze zmiany ustawy o finansach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500), w szczególności w zakresie ustalania w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Skład Orzekający podkreśla, że zdolność jednostki do spłaty zobowiązań powinna podlegać bieżącej analizie. Z uwagi na art. 9 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw zasadne jest, aby służby finansowe jednostki samorządu terytorialnego analizowały jej sytuację finansową, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu mającym zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok (por. art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Opinia wyrażona w sentencji niniejszej uchwały oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy Piątek dokumentów i dotyczy jedynie formalno­prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2020 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

Krzysztof Kozik

Uchwała (940kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (13 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2021, 10:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354