Uchwała Nr V/27/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek


Na podstawie art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Krzysztof Kozik - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Anna Adamczewska - członek
  uchwala, co następuje:
1) w związku z podjęciem uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2020 rok z nadwyżką budżetu, brak jest przesłanek do wydania opinii o możliwości sfinansowania w 2020 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek,
2) opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piątek, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w Piątku:
• uchwałę nr XV/82/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020-2032,
• uchwałę nr XV/83/20 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.
Rada Miejska w Piątku uchwaliła budżet Gminy Piątek z nadwyżką budżetu w wysokości 371.750,00 zł, określoną zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu. W związku z tym brak jest przesłanek do wydania opinii o możliwości sfinansowania w 2020 roku planowanego deficytu budżetu Gminy. Ponadto odnotować należy, że zaplanowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych.
Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota długu na 2020 rok określona została prawidłowo i uwzględnia stan zobowiązań pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku pomniejszony o planowaną na 2020 rok spłatę rat zobowiązań zaliczanych do długu. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku, przy założeniu osiągnięcia dochodów i utrzymaniu wydatków na poziomie założonym w prognozie, wyniesie 8.131.750,00 zł, co stanowi 27,87% planowanych dochodów ogółem budżetu.

Przyjmując założone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek wielkości dochodów oraz wydatków budżetu Skład Orzekający stwierdził, że planowana kwota długu na koniec 2020 roku jest możliwa do spłaty na gruncie art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdyż w latach 2020-2032, dla których sporządzona została prognoza kwoty długu, obciążenie budżetu spłatami rat z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zadłużenia, którego wyznacznikiem jest średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.
Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Krzysztof Kozik

Uchwała (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (4 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2021, 10:20:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409