Uchwała Nr V/287/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Krzysztof Kozik - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Anna Adamczewska - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piątek na lata 2021-2032.

Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Burmistrza Piątku projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty długu oraz załączonego do uchwały wykazu przedsięwzięć wraz z autopoprawką z dnia 18 grudnia 2020 roku, mając na względzie zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek Skład Orzekający ustalił, co następuje:
Wieloletnia prognoza finansowa, w myśl art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, została opracowana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a w części dotyczącej prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na cały okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia, co do zasady, wymogi określone w art. 226 ust. 3 i 4 wyżej wskazanej ustawy.
Wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 2021 roku są, zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, co wypełnia dyspozycję art. 229 uprzednio opisanej ustawy.
Zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego Gminy mieszczą się w granicach upoważnień określonych w art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2021- 2032 wynika, że Gmina Piątek wykazuje dla każdego roku objętego prognozą osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, tym samym przyjąć należy, że w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach przestrzegane będą przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 242 tejże ustawy. Ponadto zdolność do wypracowania nadwyżki operacyjnej, jak również jej wysokość, stanowi podstawowy element oceny danej jednostki z punktu widzenia możliwości finansowania inwestycji oraz spłaty zobowiązań.
Z wieloletniej prognozy finansowej oraz załączonych do niej objaśnień wynika, że w latach 2021-2032 Gmina nie będzie zaciągała przychodów zwrotnych, całkowita spłata długu planowana jest w 2032 roku. Prognozowana kwota długu Gminy Piątek na koniec 2021 roku wynosić będzie 7.600.000,00 zł, co stanowi 24,59% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przy realizacji wielkości założonych w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032 Gminy Piątek wykazał, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Załączone do wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia uzasadniają przyjęte w niej wartości, co wypełnia dyspozycję art. 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna oraz powinna obejmować objaśnienia przyjętych w prognozie wartości.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.
Stosownie do art. 230 ust. 3 w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Krzysztof Kozik

Uchwała (697kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (30 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2021, 10:51:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487