Uchwała Nr V/288/2020 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2021 roku


Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1.    Krzysztof Kozik - przewodniczący
2.    Tomasz Karwicki - członek
3.    Anna Adamczewska - członek
uchwala, co następuje:

§1
opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok, z uwagą zawartą w uzasadnieniu;
§2
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Gminy Piątek na 2021 rok.

Uzasadnienie
Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §1 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonego przez Burmistrza Piątku, zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

Opiniując projekt uchwały budżetowej Skład Orzekający wziął pod uwagę w szczególności: treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu, wielkość planowanego wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.
W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej Skład Orzekający stwierdził, że został on, co do zasady, opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera postanowienia, które określa art. 212 ustawy o finansach publicznych.
Skład Orzekający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W § 2 ust. 1 projektu uchwały budżetowej określono kwotę planowanego deficytu, bez wskazania źródeł jego pokrycia.

Założone w przedmiotowym projekcie kwoty rezerw budżetowych są zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących, tzw. nadwyżkę operacyjną, w kwocie 1.647.421,39 zł. Tym samym spełniona została zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z analizy projektu uchwały budżetowej wynika, że dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2.124.176,87 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.951.598,26 zł, a które to wydatki sfinansowane zostaną wskazaną wyżej nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną), dochodami majątkowymi oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 180.000,00 zł. Rozchody tegoż budżetu zaplanowano w wysokości 531.750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a sfinansowane zostaną przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 361.750,00 oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 170.000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz związana z nimi wysokość długu Gminy są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek, co wypełnia dyspozycję normy zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Założone w projekcie uchwały budżetowej wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zostały objaśnione w części opisowej do projektu.

Założone w 2021 roku obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla tego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §2 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok zaplanowano deficyt w wysokości 180.000,00 zł, który (zgodnie z danymi zawartymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej) pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, co jest zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Na dzień badania projektu Gminy wysokość tychże środków wynosi 2.826.121,76 zł, w związku z czym Zdaniem Składu Orzekającego należy uznać, że Gmina Piątek, posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinie jak w sentencji.
Opinię, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.
Opinia, o której mowa w §2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).
Od opinii wyrażonych w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Krzysztof Kozik

Uchwała (791kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (30 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2021, 11:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362