Uchwała nr V/48/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Anna Adamczewska - członek
3. Krzysztof Kozik                 - członek

uchwala, co następuje:
1) opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania w 2021 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek,
2) opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piątek, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w Piątku:
•  uchwałę nr XXVIII/153/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr XXIX/159/21 z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 2021­2032,
•  uchwałę nr XXVIII/154/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr XXIX/160/21 z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.

Rada Miejska w Piątku uchwaliła budżet Gminy Piątek z deficytem w wysokości 396.939,00 zł oraz postanowiła, że tenże deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 180.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 216.939,00 zł. Określony deficyt budżetu oraz wskazane źródła jego sfinansowania są zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych.
Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Według danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej kwota długu Gminy Piątek na koniec 2021 roku wyniesie 7.816.939,00 zł, co stanowi 25,36% planowanych na ten rok dochodów budżetu. W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenie, że w 2021 roku spłata długu finansowana będzie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. W latach 2022-2023 spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie wolnymi środkami oraz nadwyżkami dochodów nad wydatkami budżetowymi (nadwyżkami budżetowymi), które de facto powstaną z nadwyżek operacyjnych budżetów, tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Począwszy od 2024 roku spłata długu nastąpi z nadwyżek budżetowych. Ponadto z prognozy wynika, że dług Gminy zostanie spłacony do końca 2032 roku.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidulany wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu tej jednostki. Stosownie do wskazanej reguły wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty.
Przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu wielkości, Gmina Piątek wykazała, że w latach 2021-2032 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Składu Orzekającego założenia przyjęte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będą wymagały osiągnięcia planowanych wskaźników jednorocznych (dla średniej trzyletniej, jak i średniej siedmioletniej) w każdym roku objętym prognozą, tak aby spłata długu była możliwa z zachowaniem reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto Skład Orzekający wskazuje, że w trakcie obowiązującego stanu epidemii służby finansowe Gminy powinny na bieżąco analizować sytuację finansową jednostki, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w szczególności w aspekcie wykonywanych i prognozowanych, jeszcze przed stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii, wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 242 i w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Tomasz Karwicki

Uchwała nr V/48/2021 (80kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (23 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 lutego 2021, 12:44:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343