Uchwała Nr V/53/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2021 roku

Uchwała Nr V/53/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 marca 2021 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej przez Gminę Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki -  przewodniczący
2. Anna Adamczewska -  członek
3. Krzysztof Kozik - członek
uchwala, co następuje:

opiniuje pozytywnie możliwość spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej przez Gminę Piątek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 216.939,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych zero groszy) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, w związku z zakończonym w 2020 roku zadaniem inwestycyjnym pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej nr 1”.

Uzasadnienie
W dniu 3 marca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek Burmistrza Piątku z dnia 3 marca br., znak: OR.0050.3.2021.JJ o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Piątek planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 216.939,00 zł.
Opinia Składu Orzekającego, wyrażona w sentencji niniejszej uchwały, poprzedzona została analizą:
- uchwały nr XXVIII/154/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, w szczególności w zakresie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), z uwzględnieniem zmian na dzień wydania niniejszej opinii,
- uchwały nr XXVIII/153/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021­2032, a także prognozy kwoty długu stanowiącej część tejże prognozy, z uwzględnieniem zmian na dzień wydania niniejszej opinii,
- zarządzenia nr 13/2021 Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Piątku, zawartego w §13 pkt 2 uchwały nr XXVIII/154/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok (z uwzględnieniem zmian na dzień wydania niniejszej opinii), zarządzeniem nr 13/21 z dnia 26 lutego 2021 roku Burmistrz Piątku postanowił o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 216.939,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, w związku ze zrealizowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej nr 1", które zostało zakończone w 2020 roku. W zarządzeniu postanowiono również, że spłata pożyczki nastąpi w latach 2022-2023, a źródłem jej spłaty będą wolne środki z lat ubiegłych.

W uchwale budżetowej Gminy Piątek, z uwzględnieniem zmian obowiązujących na dzień wydania niniejszej opinii, zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 396.939,00 zł, wskazując jako źródła jego pokrycia m.in. przychody z tytułu pożyczki.
Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Miejska w Piątku ustaliła w kwocie 218.939,00 zł.
Z prognozy Gminy Piątek (ze zmianami dokonanymi do dnia 19 lutego 2021 roku) wynika, że w latach 2021-2032, zachowana zostanie zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, bowiem prognozowane dochody bieżące budżetów w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących, zakładając osiągnięcie w każdym roku tzw. nadwyżek operacyjnych.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu tej jednostki. Stosownie do wskazanej reguły wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu wielkości, Gmina Piątek wykazała, że w latach 2021-2032 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Reasumując Skład Orzekający podkreśla, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki, ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji przez Gminę Piątek dochodów (w tym dochodów bieżących, jak i majątkowych), utrzymania zakładanego poziomu wydatków oraz osiągnięcia planowanych nadwyżek dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżek operacyjnych).

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Tomasz Karwicki

Uchwała Nr V/53/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (79kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (15 marca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 marca 2021, 09:20:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336