Uchwała Nr V/80/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2020 rok,
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki -  przewodniczący
2. Anna Adamczewska -  członek
3. Krzysztof Kozik -  członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2020 rok.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Piątku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
• uchwałę Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wraz ze zmianami budżetu i w budżecie podejmowanymi w trakcie jego wykonywania, przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
• informację opisową z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 rok wraz z informacją uzupełniającą przekazaną przy piśmie z dnia 5 maja 2021 roku,
• sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1773).

Skład Orzekający odnotowuje, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2020 rok, tutejszej Izbie przedłożono informację o stanie mienia komunalnego.
W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno - rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają, co do zasady, ze sprawozdań statystycznych.

Prognozowane na 2020 rok dochody Gminy Piątek zostały wykonane w wysokości 33.234.896,37 zł, co stanowi 98,55% planu ustalonego przez Radę. Wydatki zrealizowano w kwocie 31.529.524,59 zł, czyli na poziomie 93,41% ustalonego planu. Przy planowanym deficycie w budżecie wykonano nadwyżkę w wysokości 1.705.371,78 zł (planowany na koniec roku deficyt stanowił 27.866,00 zł).
Na koniec roku budżetowego 2020 zachowana została zasada, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem dochody bieżące wykonano w wysokości 30.783.402,59 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały na poziomie 26.422.998,73 zł. Z przedstawionych danych wynika, że została osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 4.360.403,86 zł, przy planowanej na koniec roku w wysokości 2.666.135,88 zł.
Dochody majątkowe budżetu 2020 roku zrealizowano na poziomie 2.451.493,78 zł wykonując plan na poziomie 88,37%. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.106.525,86 zł, tj. na poziomie 93,39% planu.

W 2020 roku Gmina Piątek nie zaciągnęła przychodów zwrotnych. Rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w pełnym zakresie przyjętego planu, tj. na kwotę 371.750,00 zł.

Zadłużenie Gminy Piątek wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku) wyniosło 8.131.750,00 zł (poz. E2: kredyty i pożyczki), co stanowi 24,47% wykonanych w 2020 roku dochodów ogółem. Ze wskazanego sprawozdania wynika również, że na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Piątku dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonywania budżetu w 2020 roku. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania tegoż budżetu.
Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości ani gospodarności w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy Piątek. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, należy do właściwości Rady Miejskiej w Piątku.
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Tomasz Karwicki

Uchwała Nr V/80/2021 (66kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (11 maja 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 maja 2021, 10:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345