Uchwała Nr V/140/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
Skład Orzekający Regionalnej     Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Anna Adamczewska - członek
3. Krzysztof Kozik -  członek
uchwala, co następuje:
nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2020 rok.

Uzasadnienie
W dniu 16 czerwca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku z dnia 4 czerwca 2021 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2020 rok wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 czerwca 2021 roku oraz listą obecności członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Piątku na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2021 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Gminy za 2020 rok, sprawozdanie Burmistrza Piątku z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu, jak również informację o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Komisja Rewizyjna poddała analizie wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu 2020 roku.

Przedmiotem analizy Komisji były także skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok, udzielonych ulg i zwolnień. Członkowie Komisji zweryfikowali także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (inwestycji). Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła wysokość rozchodów i poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku. Komisja zapoznał się także z listą przetargów nieograniczonych na poszczególne zadania. Kontrolując sprawozdanie finansowe za 2020 rok i informację o stanie mienia Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag. W toku prac członkowie Komisji Rewizyjnej wysłuchali wyjaśnień Burmistrza oraz Skarbnika Gminy. W wyniku przeprowadzonej analizy, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja budżetu Gminy była zgodna z planem uchwalonym przez Radę Miejską w Piątku oraz jego późniejszymi zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego przez właściwe organy Gminy. W ocenie Komisji, Burmistrz Piątku realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadami: celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
W rezultacie Komisja Rewizyjna, w obecności sześciu członków, wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Piątek za 2020 rok i postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Piątku absolutorium za 2020 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto 6 głosami „za".

Na podstawie przedstawionych przez Komisję Rewizyjną dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna wypełniła obowiązek wynikający z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i zaopiniował jej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku jak w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Tomasz Karwicki

Uchwała Nr V/140/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (452kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (17 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 czerwca 2021, 09:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317