Uchwała Nr V/186/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Piątek za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Anna Adamczewska - członek
3. Krzysztof Kozik - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2021 roku.

Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przez Burmistrza Piątku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
• przedłożoną przez Burmistrza Piątku informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2021 roku wraz z informacjami uzupełniającymi przekazanymi przy piśmie z dnia 10 września 2021 roku,
• uchwałę Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budżetu i budżecie podejmowanymi w I półroczu, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
• sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396),
• informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).
Odnotować należy, że tutejszej Izbie przedłożono także informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w szczególności o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że przedłożone sprawozdania statystyczne i informacja opisowa nie budzą, co do zasady, zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze odpowiada, co zasady, szczegółowości ustalonej w uchwale przez organ stanowiący.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów dochody ogółem Gminy Piątek na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 18.446.782,83 zł, tj. na poziomie 57,25% przyjętego planu. W zakresie dochodów bieżących założony plan zrealizowano w 55,35%. Dochody majątkowe wykonane zostały w 81,57%. Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 13.885.931,84 zł, tj. na poziomie 42,57% planu. Wydatki bieżące budżetu wykonano w 48,89% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 3,04% założonego planu. Oceniając poziom wykonania wydatków majątkowych Gminy na koniec I półrocza 2021 roku Skład Orzekający uwzględnił wyjaśnienia odnoszące się do realizacji zadań majątkowych, przekazane przy piśmie z dnia 10 września 2021 roku.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku) wynika, że w I półroczu bieżącego roku wykonano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżkę operacyjną) w kwocie 2.790.566,29 zł, co pozwala przewidywać, że w wykonaniu budżetu za rok budżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z wyżej wskazanego sprawozdania wynika również, że w analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina Piątek nie zaciągnęła przychodów zwrotnych. Na koniec I półrocza 2021 roku rozchody budżetu wykonano w 12,39% planu rocznego, na kwotę 65.875,00 zł.

Zadłużenie Gminy Piątek wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku), wyniosło 8.065.875,00 zł (poz. E2.2: kredyty i pożyczki długoterminowe), co stanowi 25,03% planowanych dochodów Gminy. W świetle danych wykazanych w tymże sprawozdaniu na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Stosownie do wymogów wynikających z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy przedłożył tutejszej Izbie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy. Przedłożona informacja odpowiada szczegółowości wynikającej z podjętej uchwały organu stanowiącego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek obowiązującej na koniec I półrocza bieżącego roku przyjęto założenie, że w 2021 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz spłatą pożyczek udzielonych w latach ubiegłych. W latach 2022-2023 spłata długu nastąpi z wolnych środków oraz nadwyżek dochodów nad wydatkami budżetowymi (nadwyżek budżetowych), które de facto powstaną z nadwyżek operacyjnych budżetów, tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Począwszy od 2024 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie nadwyżkami budżetowymi.

Z danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy przyjętej na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynika, że w latach 2021-2032, obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku.

Opinia wyrażona w sentencji niniejszej uchwały oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Piątku i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2021 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Tomasz Karwicki

Uchwała skłądu orzekajacego RIO w Łodzi (80kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (14 września 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 września 2021, 10:29:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395