Uchwała Nr V/289/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodnczący
2. Krzysztof Kozik - członek
3. Iwona Kopczyńska - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piątek na lata 2022-2032.

Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Burmistrza Piątku projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty długu oraz załączonego do uchwały wykazu przedsięwzięć, mając na względzie zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek Skład Orzekający ustalił, co następuje:

Wieloletnia prognoza finansowa, w myśl art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, została opracowana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a w części dotyczącej prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na cały okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 2022 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, co wypełnia dyspozycję art. 229 uprzednio opisanej ustawy. Zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego Gminy mieszczą się w granicach upoważnień określonych w art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2022­2032 wynika, że Gmina Piątek wykazuje dla każdego roku objętego prognozą osiągnięcie nadwyżki operacyjnej budżetu, tym samym przyjąć należy, że w zakresie uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach przestrzegane będą przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 242 tejże ustawy.

Zdolność do wypracowania nadwyżki operacyjnej, jak również jej wysokość, stanowi podstawowy element oceny danej jednostki z punktu widzenia możliwości finansowania inwestycji oraz spłaty zobowiązań.

Prognozowana kwota długu Gminy Piątek na koniec 2022 roku wynosić będzie 8.058.469,52 zł, co stanowi 28,44% planowanych dochodów budżetu ogółem. Według założeń przyjętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku spłata długu zostanie pokryta nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetowymi (nadwyżką budżetową), która de facto powstanie z nadwyżek operacyjnych budżetów, tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz nadwyżką z lat ubiegłych. W 2024 roku źródłem pokrycia długu będą zarówno nadwyżka budżetowa, jak i wolne środki z lat ubiegłych. Począwszy do 2025 roku spłata długu będzie pokryta planowanymi nadwyżkami budżetowymi. Ponadto w latach 2023-2032 Gmina nie planuje zaciągnąć zobowiązań zaliczanych do długu, ani nie planuje udzielić poręczeń oraz gwarancji.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Przy realizacji wielkości założonych w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022­2032 Gmina Piątek wykazała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że z zarządzenia nr 64/2021 Burmistrza Piątku z dnia 2 grudnia 2021 roku wynika, iż dla ustalenia relacji określonej w wyżej wskazanym przepisie, dla lat 2022 - 2025, wybrano okres ostatnich trzech lat.
Załączone do wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia uzasadniają przyjęte w niej wartości, co wypełnia dyspozycję art. 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna oraz powinna obejmować objaśnienia przyjętych w prognozie wartości.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.
Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 246 ust. 2 tejże ustawy niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późniejszymi zmianami).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/289/2021 (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (21 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 grudnia 2021, 09:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350