Uchwała Nr V/290/2021 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2022 roku

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Krzysztof Kozik - członek
3. Iwona Kopczyńska - członek
uchwala, co następuje:

§1
opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2022 rok;

§2
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Gminy Piątek na 2022 rok.

Uzasadnienie
Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §1 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonego przez Burmistrza Piątku, zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

Opiniując projekt uchwały budżetowej Skład Orzekający wziął pod uwagę w szczególności: treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu, wielkość planowanego wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.

W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej Skład Orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera postanowienia, które określa art. 212 ustawy o finansach publicznych. Założone w przedmiotowym projekcie kwoty rezerw budżetowych są zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących, tzw. nadwyżkę operacyjną, w kwocie 1.067.408,08 zł. Tym samym spełniona została zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z analizowanego projektu wynika, że dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.212.982,92 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.684.538,00 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną: dochodami majątkowymi w kwocie 4.212.982,92 zł, przychodami zwrotnymi tj. kredytami i pożyczkami w kwocie 1.000.000,00 zł, nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną) w wysokości 1.067.408,08 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.404.147,00 zł. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 758.469,48 zł zostaną przeznaczone na finansowanie rozchodów.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz związana z nimi wysokość długu Gminy są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek, co wypełnia dyspozycję normy zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Założone w projekcie uchwały budżetowej wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zostały objaśnione w części opisowej do projektu.

Założone w 2022 roku obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla tego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §2 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2022 rok oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2022 rok zaplanowano deficyt w wysokości 2.404.147,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.404.147,00 zł, co jest zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Ponadto według zapisów projektu wieloletniej prognozy finansowej, spełniony zostanie warunek określony w art. 242 niniejszej ustawy, a także zachowana zostanie relacja wynikająca z przepisu art. 243 ustawy. Zdaniem Składu Orzekającego należy uznać, że Gmina Piątek, przy założeniu pełnej realizacji wykazanych wielkości, posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinie jak w sentencji.
Opinię, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

Opinia, o której mowa w §2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późniejszymi zmianami).
Od opinii wyrażonych w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/290/2021 (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (21 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 grudnia 2021, 10:20:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283