Uchwała Nr V/15/2022 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Anna Adamczewska - członek
3. Krzysztof Kozik - członek
uchwala, co następuje:

1) opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania w 2022 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek,

2) opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piątek, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w Piątku:
• uchwałę nr XXXVII/198/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
• uchwałę nr XXXVII/199/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.
Rada Miejska w Piątku uchwaliła budżet Gminy Piątek z deficytem w wysokości 2.404.147,00 zł oraz postanowiła, że tenże deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.404.147,00 zł oraz przychodami z pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł. Określony deficyt budżetu oraz wskazane źródła jego sfinansowania są zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Według danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej kwota długu Gminy Piątek na koniec 2022 roku wyniesie 8.058.469,52 zł, co stanowi 25,31% planowanych na ten rok dochodów budżetu. W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenie, że w 2022 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W 2023 roku spłata długu zostanie pokryta nadwyżką dochodów nad wydatkami budżetowymi (nadwyżką budżetową), która de facto powstanie z nadwyżki operacyjnej budżetu, tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W 2024 roku źródłem pokrycia długu będą zarówno nadwyżka budżetowa, jak i wolne środki z lat ubiegłych. Począwszy od 2025 roku spłata długu będzie pokryta planowanymi nadwyżkami budżetowymi. Ponadto z prognozy wynika, że dług Gminy zostanie spłacony do końca 2032 roku.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidulany wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu tej jednostki. Stosownie do wskazanej reguły wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Przy realizacji założonych w prognozie kwoty długu wielkości, Gmina Piątek wykazała, że w latach 2022-2032 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W ocenie Składu Orzekającego założenia przyjęte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będą wymagały osiągnięcia planowanych wskaźników jednorocznych (wiersz 8.2 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej) w każdym roku objętym prognozą, tak aby spłata długu była możliwa z zachowaniem reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późniejszymi zmianami).
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Tomasz Karwicki

Uchwała Nr V/15/2022 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 21 stycznia 2022 roku (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (21 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 stycznia 2022, 10:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403