Uchwała Nr V/64/2022 Składu Orzekającego RIO w Łodzi

z dnia 16 maja 2022 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2021 rok,
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki
2. Anna Adamczewska
3. Krzysztof Kozik
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2021 rok.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Piątku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2021 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
- uchwałę Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wraz ze zmianami budżetu i w budżecie podejmowanymi w trakcie jego wykonywania, przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- informację opisową z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2021 rok,
- sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396 z późniejszymi zmianami).

Skład Orzekający odnotowuje, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2021 rok, tutejszej Izbie przedłożono informację o stanie mienia komunalnego.
W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno - rachunkowej oraz zgodności z prawem, Skład Orzekający stwierdził, że przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają, co do zasady, ze sprawozdań statystycznych.

Uchwała nr V/64/2022 Składu Orzekajacego RIO w Łodzi (625kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (16 maja 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 maja 2022, 07:35:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228