Uchwała Nr V/108/2022 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2021 rok


Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Krzysztof Kozik - członek
3. Iwona Kopczyńska - członek
uchwala, co następuje:
nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2021 rok.

Uzasadnienie
W dniu 6 czerwca 2022 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 czerwca 2022 roku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2021 rok wraz z protokołem nr 3/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2022 roku oraz listą obecności członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Piątku na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2022 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Gminy za 2021 rok, sprawozdanie Burmistrza Piątku z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu, jak również informację o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Komisja Rewizyjna poddała analizie planowane wielkości dochodów oraz wydatków z uwzględnieniem zmian dokonanych w ciągu roku, a także wielkości wykonanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem stopnia ich realizacji. Przedmiotem analizy Komisji były także skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok, udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń oraz skutki rozłożenia należności na raty i odroczenia terminu płatności. Odniesiono się do planu i wykonania dochodów w dziale 900. Ponadto Komisja Rewizyjna poddała kontroli plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005 oraz w dziale 801. Członkowie Komisji zweryfikowali stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (inwestycji). Ustalono również wysokość zrealizowanych rozchodów oraz stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku. Komisja Rewizyjna zapoznał się z listą przetargów nieograniczonych na poszczególne zadania. Kontrolując sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz informację o stanie mienia Komisja nie wniosła uwag. W toku prac członkowie Komisji wysłuchali wyjaśnień Burmistrza oraz Skarbnik Gminy. W wyniku przeprowadzonej analizy. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja budżetu Gminy była zgodna z planem uchwalonym przez Radę Miejską w Piątku oraz jego późniejszymi zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego przez właściwe organy Gminy. W ocenie Komisji Rewizyjnej, Burmistrz Piątku realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadami: celowości, legalności, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

W rezultacie Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Piątek za 2021 rok i postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Piątku absolutorium za 2021 rok. Wniosek o udzielenie absolutorium przyjęto 7 głosami „za".

Na podstawie przedstawionych przez Komisję Rewizyjną dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna wypełniła obowiązek wynikający z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) i zaopiniował jej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku jak w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/108/2022 Składu Orzekajacego RIO w Łodzi (477kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (9 czerwca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 czerwca 2022, 07:55:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248