Uchwała Nr V/165/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1668),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Anna Adamczewska - członek
3. Krzysztof Kozik - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2022 roku.

Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożoną przez Burmistrza Piątku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
o przedłożoną przez Burmistrza Piątku informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2022 roku,
• uchwałę Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian budżetu i budżecie podejmowanymi w I półroczu bieżącego roku, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
• sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396 z późniejszymi zmianami),
• informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami).

Odnotować należy, że tutejszej Izbie przedłożono także informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w szczególności o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W wyniku analizy powyższych materiałów sprawozdawczych oraz dokumentów pozostających w rejestrach Izby, Skład Orzekający ustalił, że przedłożone sprawozdania statystyczne i informacja opisowa nie budzą zastrzeżeń z formalnego punktu widzenia. Zakres i forma informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku odpowiada, co do zasady, szczegółowości ustalonej w uchwale przez organ stanowiący. Jednakże Skład Orzekający wskazuje, że w „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piętek na lata 2022-2032 za I półrocze 2022 r." podano, że wykonanie dochodów bieżących stanowi 55,35%, podczas gdy powinno być 57,15%.
Jak wynika z przedłożonych dokumentów dochody ogółem Gminy Piątek na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 16.319.320,58 zł, tj. na poziomie 47,10% przyjętego planu. W zakresie dochodów bieżących założony plan zrealizowano w 57,15%. Dochody majątkowe wykonane zostały w 7,63%. Wydatki ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 16.491.031,27 zł, tj. na poziomie 42,80% planu. Wydatki bieżące budżetu wykonano w 57,31% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 10,70% założonego planu. Oceniając poziom wykonania wydatków majątkowych Gminy na koniec I półrocza 2022 roku Skład Orzekający uwzględnił wyjaśnienia zawarte w przedłożonej informacji.

Z danych zawartych w sprawozdaniu Rb-NDS (o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku) wynika, że w I półroczu bieżącego roku wykonano nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi {nadwyżkę operacyjną) w kwocie 575.036,68 zł, co pozwala przewidywać, że w wykonaniu budżetu za rok budżetowy dotrzymane będą wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z wyżej wskazanego sprawozdania wynika również, że w analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina Piątek nie zaciągnęła przychodów zwrotnych. Na koniec I półrocza 2022 roku rozchody budżetu wykonano w 7,15% planu rocznego, na kwotę 54.234,72 zł.

Zadłużenie Gminy Piątek wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb-Z {kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku), wyniosło 7.762.704,28 zł (poz. E2.2: kredyty i pożyczki długoterminowe), co stanowi 22,40% planowanych dochodów Gminy. W świetle danych wykazanych w tymże sprawozdaniu na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Stosownie do wymogów wynikających z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy przedłożył tutejszej Izbie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy. Przedłożona informacja odpowiada, co do zasady, szczegółowości wynikającej z podjętej uchwały organu stanowiącego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek obowiązującej na koniec I półrocza bieżącego roku przyjęto założenie, że w 2022 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. W 2023 roku spłata długu nastąpi z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi (nadwyżki budżetu), która de facto powstanie z nadwyżki operacyjnej budżetu, tj. dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2024 roku źródłem pokrycia długu będą zarówno nadwyżka budżetu, jak i wolne środki z lat ubiegłych. W latach 2025-2032 prognozuje się, że dług zostanie pokryty nadwyżkami budżetów, na wielkość których wpłyną nadwyżki operacyjne, jakie Gmina zamierza wypracować.

Z danych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek przyjętej na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego wynika, że w latach 2022-2032, obciążenie budżetów z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku.
Opinia wyrażona w sentencji niniejszej uchwały oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Piątku i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów przebiegu wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2022 roku.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/165/2022 (779kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (7 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 października 2022, 13:24:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198