Uchwała Nr V/254/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki - przewodniczący
2. Anna Adamczewska - członek
3. Krzysztof Kozik - członek

uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie z uwagą projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032.

Uzasadnienie
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożony przez Burmistrza Piątku projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty długu oraz załączonego do uchwały wykazu przedsięwzięć, mając na względzie zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek Skład Orzekający ustalił, co następuje:

Wieloletnia prognoza finansowa, w myśl art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, została opracowana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, a w części dotyczącej prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na cały okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi określone w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 2023 roku są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, w szczególności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy, co wypełnia dyspozycję art. 229 uprzednio opisanej ustawy. Zawarte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego Gminy mieszczą się w granicach upoważnień określonych w art. 228 ustawy o finansach publicznych.

Z przedstawionego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ponadto, że w latach 2023-2032 spełniona zostanie zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem we wskazanych latach zaplanowano wykonanie tzw. nadwyżek operacyjnych, tj. dochodów bieżących wyższych od wydatków bieżących. Przy powyższym Skład Orzekający przypomina, że wysokość wykonanych nadwyżek operacyjnych ma bezpośredni wpływ na możliwość realizacji wydatków majątkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również na możliwość spłaty długu tej jednostki.

Prognozowana kwota długu Gminy Piątek na koniec 2023 roku wynosić będzie 8.325.090,00 zł, co stanowi 21,05% planowanych dochodów budżetu ogółem. Według założeń przyjętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

W latach 2024-2027 dług zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz nadwyżkami budżetu, które de facto zostaną wypracowane z nadwyżek operacyjnych. Począwszy od 2028 roku Gmina prognozuje, że spłata zadłużenia zostanie pokryta wyłącznie nadwyżkami budżetu. Ponadto w latach 2024-2032 Gmina nie planuje zaciągnąć zobowiązań zaliczanych do długu, ani nie planuje udzielić poręczeń oraz gwarancji.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu. Przy realizacji wielkości założonych w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w 2023 roku Gmina Piątek wykazała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednakże Skład Orzekający zwraca uwagę, że w 2025 roku poziom obciążenia budżetu spłatą długu oscylować będzie w granicach wskaźnika dopuszczalnego, gdyż rzeczona relacja przedstawia się następująco: 4,70%/4,76%. Ponadto Skład

Orzekający zauważa, że w 2028 roku różnica między wskaźnikiem dopuszczalnym, a wskaźnikiem spłaty długu nieznacznie przekracza 1% (6,53%/5,52%). Zdaniem Składu Orzekającego powyższe oznacza, że we wskazanych latach możliwość spłaty długu Gminy Piątek obciążona jest ryzykiem. W ocenie Składu Orzekającego zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie wymagało pełnej realizacji prognozowanych założeń, w tym w szczególności osiągnięcia wskaźników jednorocznych (wiersz 8.2 załącznika nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej) w wielkościach nie niższych niż przyjęto w założeniach. Ponadto podkreślić należy, że istotne znaczenie będzie miało wykonanie prognozowanych nadwyżek operacyjnych. Zdaniem Składu Orzekającego przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej założenia będą wymagały, począwszy od 2023 roku bieżącego monitorowania. W przypadku, gdyby założenia finansowe przyjęte w prognozie nie były osiągane koniecznym stanie się dokonanie korekty wielkości w niej przyjętych dla zapewnienia spełnienia przez Gminę reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Załączone do wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia uzasadniają przyjęte w niej wartości, co wypełnia dyspozycję art. 226 ust. 1 i 2a ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna oraz powinna obejmować objaśnienia przyjętych w prognozie wartości.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.
Stosownie do art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 246 ust. 2 tejże ustawy niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/254/2022 Składu Orzekajacego RIO w Łodzi (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (20 grudnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2022, 07:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165