Uchwała Nr V/255/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2023 roku

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Tomasz Karwicki -  przewodniczący
2. Anna Adamczewska -  członek
3. Krzysztof Kozik -  członek
uchwala, co następuje:

§1
opiniuje pozytywnie z uwagą projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2023 rok;

§2
opiniuje pozytywnie z uwagą możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Gminy Piątek na 2023 rok.

Uzasadnienie
Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §1 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonego przez Burmistrza Piątku, zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

Opiniując projekt uchwały budżetowej Skład Orzekający wziął pod uwagę w szczególności: treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu, wielkość planowanego wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.

W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej Skład Orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera postanowienia, które określa art. 212 ustawy o finansach publicznych. Założone w przedmiotowym projekcie kwoty rezerw budżetowych są zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy na 2023 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 39.542.648,00 zł, a wydatki ogółem w wysokości 42.190.712,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące budżetu wyższe od wydatków bieżących, tzw. nadwyżkę operacyjną, w kwocie 19.387,34 zł. Tym samym spełniona została zasada określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Z analizowanego projektu wynika, że dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16.045.198,66 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.712.650,00 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną: dochodami majątkowymi w kwocie 16.045.198,66 zł, pożyczką długoterminową w wysokości 2.025.090,00 zł, przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 622.974,00 zł, nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną) w wysokości 19.387,34 zł. Pozostałe przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 131.210,07 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 627.259,45 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozchodów.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz związana z nimi wysokość długu Gminy są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek, co wypełnia dyspozycję normy zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Założone w projekcie uchwały budżetowej wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zostały objaśnione w części opisowej do projektu.

Założone w 2023 roku obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla tego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający podkreśla przy tym, że realizacja założeń przyjętych dla 2023 roku, będzie miała istotny wpływ na zachowanie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2025 i 2028, co powoduje, że dla oceny projektu uchwały budżetowej aktualna pozostaje uwaga zawarta w uchwale Składu Orzekającego nr V/254/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku, dotycząca możliwości spłaty długu przez Gminę Piątek.

Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §2 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2023 rok oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2023 rok zaplanowano deficyt w wysokości 2.648.064,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczki długoterminowej, co jest zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Ponadto według zapisów projektu wieloletniej prognozy finansowej, spełniony zostanie warunek określony w art. 242 niniejszej ustawy, a także zachowana zostanie relacja wynikająca z przepisu art. 243 ustawy. Zdaniem Składu
Orzekającego należy uznać, że Gmina Piątek, przy założeniu pełnej realizacji wykazanych wielkości oraz założeniu, że uwzględniona zostanie uwaga sformułowana w uzasadnieniu do uchwały Składu Orzekającego nr V/254/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku, posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinie jak w sentencji.
Opinię, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

Opinia, o której mowa w §2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Od opinii wyrażonych w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/255/2022 Składu Orzekajacego RIO w Łodzi (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Karwicki (20 grudnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2022, 08:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219