Uchwała nr V/19/2023 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust. 4 i art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1668),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Anna Adamczewska - przewodniczący
2.Tomasz Karwicki - członek
3. Krzysztof Kozik - członek

uchwala, co następuje;
1) opiniuje pozytywnie z uwagą możliwość sfinansowania w 2023 roku planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek,
2) opiniuje pozytywnie z uwagą prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piątek, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie
Skład Orzekający sformułował opinię zawartą w sentencji niniejszej uchwały biorąc pod uwagę uchwały Rady Miejskiej w Piątku:
- uchwałę nr XLIX/256/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032,
- uchwałę nr XLIX/257/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023.
Rada Miejska w Piątku uchwaliła budżet Gminy Piątek z deficytem w wysokości 3.212.569,38 zł oraz postanowiła, że źródła jego pokrycia będą stanowić przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.571.112,38 zł oraz przychody z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie 1.641.457,00 zł. Określony deficyt budżetu oraz wskazane źródła jego sfinansowania są zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych Izbie dokumentów, przy założeniu pełnej realizacji wielkości w nich wykazanych oraz przy założeniu, że uwzględniona zostanie uwaga sformułowana odnośnie pkt 2 niniejszej uchwały (dotycząca możliwości spłaty długu przez Gminę), w ocenie Składu Orzekającego, w latach spłaty długu, Gmina Piątek ma możliwość zachowania prawem przewidzianych ograniczeń w zakresie wskaźników obciążenia budżetów lat następnych spłatą długu, zatem posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w budżecie na 2023 rok.

Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Według danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej kwota długu Gminy Piątek na koniec 2023 roku wyniesie 7.941.457,00 zł, co stanowi 19,92% planowanych dochodów ogółem budżetu. W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenie, że w 2023 roku spłata zobowiązań zaliczanych do długu finansowana będzie przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków z lat ubiegłych. W latach 2024-2025 dług zostanie sfinansowany nadwyżkami z lat ubiegłych oraz nadwyżkami budżetu, które de facto zostaną wypracowane z nadwyżek operacyjnych. W roku 2026 Gmina przyjęła, że spłata długu nastąpi z nadwyżki budżetu, zaś w roku 2027 z nadwyżki budżetu oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Począwszy od 2028 roku Gmina prognozuje, że spłata zadłużenia zostanie pokryta wyłącznie nadwyżkami budżetu. Ponadto z prognozy wynika, że w 2032 roku zadłużenie Gminy zostanie całkowicie spłacone.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidulany wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu tej jednostki. Stosownie do wskazanej reguły wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Przy założeniu realizacji wielkości uchwalonych w wieloletniej prognozie finansowej, w tym prognozie kwoty długu, Gmina Piątek wykazała, że w latach 2023-2032 obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika dopuszczalnego ustalonego dla danego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednakże Skład Orzekający zwraca uwagę, że w roku 2025 poziom obciążenia budżetu spłatą długu oscylować będzie w granicach wskaźnika dopuszczalnego, gdyż rzeczona relacja przedstawia się następująco 4,70%/4,83% (różnica 0,13 p.p.). Ponadto Skład Orzekający zauważa, że w 2028 roku różnica między wskaźnikiem dopuszczalnym, a wskaźnikiem spłaty długu nieznacznie przekracza 1%, tj. 6,57%/5,52% (różnica 1,05 p.p.). W ocenie Składu Orzekającego powyższe oznacza, że we wskazanych latach możliwość spłaty długu Gminy Piątek obciążona jest ryzykiem. Zdaniem Składu

Orzekającego zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie wymagało pełnej realizacji prognozowanych założeń, w tym w szczególności osiągnięcia wskaźników jednorocznych (wiersz 8.2 załącznika nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej) w wielkościach nie niższych niż przyjęto w założeniach. Skład Orzekający podkreśla także, że przy realizacji założeń zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek należy przede wszystkim mieć na uwadze wykonanie nadwyżek operacyjnych w przyjętych wielkościach, bowiem wysokość wykonanych nadwyżek operacyjnych wpływa na wielkość dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu, jak również na możliwość realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych, a także na możliwość spłaty długu Gminy bez konieczności zaciągania przychodów zwrotnych.

Reasumując, przyjęte w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej założenia będą wymagały, począwszy od 2023 roku bieżącego monitorowania. W przypadku, gdyby założenia finansowe przyjęte w prognozie nie były osiągane koniecznym stanie się dokonanie korekty wielkości w niej przyjętych dla zapewnienia spełnienia przez Gminę Piątek reguł fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinię, jak w sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uchwała nr V/19/2023 (859kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Adamczewska (25 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 stycznia 2023, 09:16:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142