Uchwała nr V/74/2023 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 9 maja 2023 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2022 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Anna Adamczewska - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Krzysztof Kozik - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Piątku z wykonania budżetu za 2022 rok.

Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Piątku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2022 rok biorąc pod uwagę następujące dokumenty:
1. uchwałę Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wraz ze zmianami budżetu i w budżecie podejmowanymi w trakcie jego wykonywania, przekazanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
2. informację opisową z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2022 rok wraz z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z dnia 8 maja 2023 roku,
3. sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 144 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2396 ze zmianami).
Skład Orzekający odnotowuje, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2022 rok, tutejszej Izbie przedłożono informację o stanie mienia komunalnego.

Uchwała nr V/74/2023 (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Adamczewska (9 maja 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 maja 2023, 09:33:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209