Uchwała Nr V/122/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 6 czerwca 2023 roku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1668),
Skład Orzekający Regionalnej     Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Anna Adamczewska -  przewodniczący
2. Tomasz Karwicki -  członek
3. Krzysztof Kozik - członek
uchwala, co następuje:

nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2022 rok.

Uzasadnienie
W dniu 5 czerwca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piątku za 2022 rok. Do wniosku został załączony protokół nr 2/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2023 roku oraz lista obecności członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
Na podstawie przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Piątku na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2023 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Gminy za 2022 rok, sprawozdanie Burmistrza Piątku z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu, jak również informację o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.
Z dokumentów przedłożonych tutejszej Izbie wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Piątek za 2022 rok i przyjęła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Piątku absolutorium za 2022 rok.
Na podstawie przedstawionych przez Komisję Rewizyjną dokumentów Skład Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Piątku wypełniła obowiązek wynikający z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) i zaopiniował jej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Piątku, jak w sentencji niniejszej uchwały.
Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący
Składu Orzekającego
Anna Adamczewska

Uchwała (344kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Adamczewska (6 czerwca 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 czerwca 2023, 09:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134