Uchwała Nr V/171/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piątek w 2024 roku

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U, z 2023 r., poz. 1325) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Anna Adamczewska
2. Tomasz Karwicki
3. Krzysztof Kozik
uchwala, co następuje:

§1
opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2024 rok;

§2
opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu Gminy Piątek na 2024 rok.


Uzasadnienie
Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §1 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z przedłożonego przez Burmistrza Piątku, zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Opiniując projekt uchwały budżetowej Skład Orzekający wziął pod uwagę w szczególności: treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu, wielkość planowanego wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu, a także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.

W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej Skład Orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera postanowienia, które określa art. 212 ustawy o finansach publicznych. Założone w przedmiotowym projekcie kwoty rezerw budżetowych są zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu Gminy na 2024 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 45.237.328,23 zł, a wydatki ogółem w wysokości 46.437.772,23 zł.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących, tzw. nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.292.849,00 zł. Tym samym spełniona została zasada określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Z analizowanego projektu wynika, że dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 17.442.156,23 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.935.449,23 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną: dochodami majątkowymi w wysokości 17.442.156,23 zł, przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.200.444,00 zł oraz nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżką operacyjną) w wysokości 1.292.849,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 743.942,52 orz wolnych środków w wysokości 161.239,64 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie przypadających do spłaty w roku budżetowym rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu, przychody i rozchody oraz związana z nimi wysokość długu Gminy Piątek są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, co wypełnia dyspozycję normy zawartej w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Założone w projekcie uchwały budżetowej wartości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zostały objaśnione w części opisowej do projektu.

Założone w 2024 roku obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla tego roku, zatem spełniona zostanie reguła z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający formułując opinię zawartą w §2 sentencji niniejszej uchwały przyjął za podstawę dane wynikające z projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2024 rok oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu wieloletniej prognozy finansowej.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2024 rok zaplanowano deficyt w wysokości 1.200.444,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, co jest zgodne z art. 217 ustawy o finansach publicznych. Ponadto według zapisów projektu wieloletniej prognozy finansowej, spełniony zostanie warunek określony w art. 242 niniejszej ustawy, a także zachowana zostanie relacja wynikająca z przepisu art. 243 ustawy. Zdaniem Składu Orzekającego należy uznać, że Gmina Piątek, przy założeniu pełnej realizacji wykazanych wielkości, posiada możliwość sfinansowania planowanego deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił wydać opinie jak w sentencji.

Opinię, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, stosownie do art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu.

Opinia, o której mowa w §2 niniejszej uchwały podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Od opinii wyrażonych w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Anna Adamczewska

Uchwała Nr V/171/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (1560kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Adamczewska (30 listopada 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 grudnia 2023, 08:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120