Zawiadomienie o braku możliwości dotrzymania terminu ustawowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 247), w postępowaniu w przedmiocie określenia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy (elektrowni) fotowoltaicznej o mocy do 20MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacjami transformatorowymi NN/SN, magazynem energii, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 853/5; 853/1 1 obręb Piątek”
zawiadamia, że:
1) dotrzymanie terminu ustawowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe ze względu na konieczność wnikliwej oceny raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez organ uzgadniający;
2) wydanie decyzji kończącej postępowanie dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 07 czerwca 2021 r.

uzasadnienie

W toku prowadzonego postępowania Burmistrz Piątku zobligowany jest do uwzględnienia stanowiska organu opiniującego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.
Mając powyższe na uwadze oraz konieczność wnikliwej oceny raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również fakt skomplikowanej materii przedmiotowej sprawy Burmistrz Piątku zawiadamia, iż wyznaczył nowy termin wydania decyzji kończącej postępowanie, tj. nie później niż do 07 czerwca 2021 r.

Wskazany powyżej termin zakończenia postępowania (tj. do 07 czerwca 2021 r.) determinowany jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień organów opiniujących.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.ci. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Otrzymują:
1. Strony wg rozdzielnika

Zawiadomienie (300kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 kwietnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 kwietnia 2021, 15:40:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600