Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia - budowa 3 farm fotowoltaicznych w Śladkowie Podleśnym


Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 26 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.12-7.dś.2020/21.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 farm fotowoltaicznych ”Śladków Podleśny 73”, ”ŚIadków Podleśny 74” oraz ”Śladków Podleśny 75” o mocy 0,99 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 73, 74, 75 obręb Śladków Podleśny, gmina Piątek”.
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 kwietnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 kwietnia 2021, 08:37:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171