Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji - Budowa elektrowni słonecznej "Sułkowice Drugie I" i "Sułkowice Drugie II"

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 25 listopada 2021 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.410.dś.2021.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Sułkowice Drugie I”, „Sułkowice Drugie II” na działce o numerze ewidencyjnym 162/1, 83, 84, 85 obręb Sułkowice Drugie, gmina Piątek”.
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie (211kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 listopada 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 grudnia 2021, 12:03:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338