Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji okr. środ. uwarun. dla „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. ew. nr 277/3 obręb Orenice

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. 1 pkt. 52 litera „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku
zawiadamia strony postępowania, że

1) na wniosek - S1G Fotowoltaika I Sp. zo.o. PI. Marszalka J. Piłsudskiego2,00-073 Warszawa,działającej przez pełnomocnika Paweł Kluczniok , ul. Zygmunta Starego 1 la, 44-100 Gliwice, w dniu 25 lutego 2022 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW lub wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działkach ew. nr 277/3 obręb Orcnice, gmina Piątek”;

2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy;

4) zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. 24 722 12 39 w godzinach pracy Urzędu.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 25 lutego 2022 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (706kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 lutego 2022, 10:14:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101