Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 (...)

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na który został złożony wniosek w dniu 23.12.2021r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11.02.2022r. oraz uzupełniony w dniu 16.03.2022r. przez Małgorzatę Szafron Szendzielorz SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT, ul. Jana Pawła II 43B, 43-215 Studzienice działającej jako pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn. „Moszczenica – regulacja koryta rzeki Moszczenica wraz z redukcją spadku dna, odcinek od 0+000 do km 23+400”” dla działek nr:

- 235, 114, 90, 288, 230/9, 230/14, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 236, 175, 230/8, 230/7, 230/9, 230/10, 165/2, 230/11, 172/1, 172/2, 176/4, 176/13, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 155/2, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159/1, 162, 164/4, 164/6, 165/4, 165/2, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170/4, 159/2, 159/3, 163/2 w obr. Piekary,

- 74/2, 374/1, 418/2, 418/1, 853/10, 371, 828/2, 768/5, 733, 735, 738, 835, 836, 837, 738, 768/1, 844, 845, 869, 768/2, 848/1, 811/2, 812/2, 813/1, 768/3, 849/1, 825, 826, 768/4, 730/3, 730/4, 823, 824/1, 822, 859/3, 859/4, 824/3, 860/6, 862, 819/2, 734, 830, 767/3, 839/1,  860/5, 864, 838, 824/2, 822, 840, 737, 757, 831, 832, 833, 841, 842, 849/2, 863 w obr. Piątek, m. Piątek

- 326, 325, 247/2, 248/3, 323/1, 321/1, 248/2, 606/1, 319/1, 249/2, 317/1, 249/1, 317/2, 315/1, 315/2, 314/1, 314/2, 227/2, 401/1, 224/2, 312/4, 223/2, 312/3, 222/2, 312/2, 312/1, 221, 220, 236, 237, 238, 241, 232, 231, 230, 229, 228, 222/1, 227/1, 323/3, 247/1, 246, 248/1, 227/1, 226/1, 225/1, 321/2, 319/2, 224/1, 223/1 w obr. Pokrzywnica, gm. Piątek
 
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
 
Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Strony mogą wypowiedzieć w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w pokoju numer 20, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zawiadomienie (505kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 marca 2022, 13:17:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202