Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. - budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Konarzew

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 
„Budowa linii kablowej niskiego napięcia, budowie rozdzielnic i szafek kablowych dla zasilania działek budowlanych w miejscowości Konarzew, gm. Piątek” dla działek nr:

616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/7, 616/8, 616/9, 616/10, 616/11, 616/12, 616/13, 616/14, 616/15, 616/18, 616/19, 616/20, 616/21, 616/22, 616/23, 616/24, 617/2, 617/3, 617/4, 617/10, 617/11, 617/14, 617/16, 617/18, 617/19, 617/20, 617/21, 617/22, 617/23, 617/24, 617/25, 617/26, 617/27, 617/28, 617/29, 617/30, 617/31, 617/32, 617/33, 617/34 obr. Konarzew, gm. Piątek

 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek:  Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Jana Antczaka
 
Jednocześnie informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.
 
Zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
 
Strony mogą wypowiedzieć w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w pokoju numer 20, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Zawiadomienie (406kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 kwietnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2022, 10:04:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267