Zawiadomienie o zakończeniu postępowania admin. w sprawie decyzji o środ. uwarun. dla budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działkach nr 337 i 338 obręb Czerników

Odnosząc się do ogólnej zasady czynnego udziału stron w postępowaniu , o której mowa w art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
Burmistrz Piątku zawiadamia strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 337 i 338 w obrębie Czerników, gmina Piątek”, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w powyższej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Stosownie do zapisu art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, iż przepis art. 10 §1 K.p.a jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piątku, Rynek 16, 99-120 Piątek, pok. Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Brak uwag i wniosków złożonych w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Jednocześnie realizując obowiązek określony w art. 79a kpa Burmistrz Piątku informuje, że na dzień wysłania niniejszej informacji nic istnieją żadne przesłanki zależne od stron postępowania, które nie zostały przez strony wykazane w toku postępowania.

Wobec powyższego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
 - Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku, Rynek 16, 99-120 Piątek
 - Biuletynie Informacji Publicznej (B1P) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl,

Data podania do publicznej wiadomości: Piątek dn. 12.10.2022 roku.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (284kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 października 2022, 13:37:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319