Analiza obszarów ryzyka w Urzędzie Miejskim w Piątku za 2020 rok

Zarządzanie
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
2. Gospodarka finansowa gminnych jednostek oświatowych oraz dane przekazywane w ramach SIO.
3. Zapewnienie warunków organizacji pracy poszczególnym pracownikom.
4. Organizacja obsługi ludności.
5. Ochrona danych osobowych: archiwizacja.
6. Kontrola rozliczeń wyjazdów służbowych.
7. Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
8. Gospodarka środkami trwałymi i materialnymi w Urzędzie Miejskim.
9. Legalność i bezpieczeństwo systemów informatycznych.
10. Przestrzeganie przepisów BHP.
11. Sprawy obrony cywilnej i p. poż.
12. Świadczenia z ZFŚS.

Inwestycje i zamówienia publiczne
1. Planowanie finansowe, przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych.
2. Pozyskiwanie i rozliczanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji.
3. Rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych.
4. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedur postępowania przy realizacji zamówień publicznych.

Budżet gminy, finanse i księgowość
1. Obsługa bankowa.
2. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków.
3. Ewidencja i dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych.
4. Wydatki płacowe i wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń i zgłaszanie ich do ubezpieczenia społecznego.
5. Inwentaryzacja wyposażenia i środków trwałych.
6. Zmiany budżetu i WPF.
7. Sprawozdania z wykonania budżetu.
8. Kredyty: długoterminowe i krótkoterminowe, pożyczki i poręczenia.

Mienie komunalne
1. Nabywanie i wykup nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości.
3. Użytkowanie wieczyste.
4. Dzierżawa gruntów.
5. Ewidencja majątku komunalnego.
6. Najem i dzierżawa lokali użytkowych.
 
Gospodarka komunalna.
1. Utrzymanie dróg gminnych.
2. Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.
3. Gospodarka odpadami.
4. Ochrona środowiska.

Usługi administracyjne dla mieszkańców
1. Usługi związane z ewidencją działalności gospodarczej.
2. Usługi związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi i aktami stanu cywilnego.
3. Wydawanie decyzji dotyczących oddziaływania na środowisko.
4. Wydawanie decyzji i zaświadczeń z zakresu planowania przestrzennego.

Oświata gminna
1. Gospodarka finansowa gminnych jednostek oświatowych.
2. Dane przekazywane w ramach Systemu Informacji Oświatowej.
3. Inwestycje i remonty szkól.
4. Stypendia socjalne dla uczniów.

Pomoc społeczna
1. Nadzór nad ośrodkiem pomocy społecznej.
2. Gospodarka finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Wydawanie decyzji w zakresie spraw społecznych.
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
5. Świadczenia alimentacyjne.

Kultura
1. Baza lokalowa placówek kultury.
2. Wykonywanie zadań statutowych placówek kultury.
3. Zapewnienie odpowiednich środków finansowych.

Analiza obszarów ryzyka w Urzędzie Miejskim w Piątku za 2020 rok (654kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (11 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 lutego 2021, 09:25:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (16 lutego 2021, 09:38:07)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 699