string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XXXVI/189/2017Rady Gminy Piątekz dnia 28 grudnia 2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/189/2017
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


§1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice.
2. Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym niniejszej uchwały, składającym się z 5 arkuszy, stanowiącym jej integralną cześć.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Uchwała ne XXXVI/189/2017 (545kB) pdf
Załączniki do Uchwałny nr XXXVI/189/2017 (2355kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 12:03:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330