string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIV/189/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 3 listopada 2021w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r., poz. 424) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/189/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r., poz. 424) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Postanawia się nie dochodzić należności przypadających Gminie Piątek z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli kwota tej rekompensaty jest równa albo większa od świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej w rozumieniu wskazanej ustawy.

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych:
1) zawartych od dnia 1 stycznia 2020r.,
2) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020r. przy czym wyłącznie od należności z tytułu rekompensaty wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXIV/189/21 (440kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2021, 11:23:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 392