string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr NR XXXV/192/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 listopada 2021w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy PiątekNa podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834), w związku z uchwałą Nr VIII/45/19 Rady Gminy Piątek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr NR XXXV/192/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834), w związku z uchwałą Nr VIII/45/19 Rady Gminy Piątek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, obejmującą fragmenty obrębów Bielice, Łęka i Sypin – Borowiec, w granicach wyznaczonych uchwałą Nr VIII/45/19 Rady Gminy Piątek z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek, zwaną dalej zmianą Studium.

§ 2. Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdza się, iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium nie wniesiono żadnych uwag.

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) ujednolicony tekst Studium, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rysunek Studium, pt. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek. Część A – stan istniejący i uwarunkowania rozwoju”, stanowiący załącznik Nr 2;
3) ujednolicony rysunek Studium, pt. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek. Część B – polityka przestrzenna i kierunki rozwoju”, stanowiący załącznik Nr 3.

§ 4. Załącznikiem do uchwały, poza załącznikami wymienionymi w § 3, są dane przestrzenne zmiany Studium obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego zmianą Studium, z oznaczeniem granic obszaru objętego zmianą Studium, w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o Studium oraz część graficzna zmiany Studium w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w formie elektronicznej, stanowiące załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXV/192/21 (288kB) pdf

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2021, 11:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263