string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLVIII/252/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 9 listopada 2022w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z2014r. poz.416i922, z2015r. poz. 868, z2016r. poz. 1029, z2017r. poz. 630, z2018r. poz. 638, z2019r. poz. 249, 1587 i 2441, z2020 r. poz. 1491, z2021r. poz. 787 oraz z 2022 r. poz. 1057 i 1798) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/252/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 9 listopada 2022


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z2014r. poz.416i922, z2015r. poz. 868, z2016r. poz. 1029, z2017r. poz. 630, z2018r. poz. 638, z2019r. poz. 249, 1587 i 2441, z2020 r. poz. 1491, z2021r. poz. 787 oraz z 2022 r. poz. 1057 i 1798) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 3. Tracą moc:
- uchwala nr XVIII/99/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek;
- uchwala nr XXI11/134/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek.

§ 4. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XLVIII/252/22 (2186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2022, 09:42:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167