Zarządzenie Wójta Gminy Piątek ne 28/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 28/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam Regulamin dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku.
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.

Zarządzenie nr 28/2016 (173kB) pdf
Załącznik do zarządzenia (1590kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2016, 13:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395