ZARZĄDZENIE NR 25 /2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28.04. 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Piątek
Na podstawie art. 33 ust.  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2016r. poz.1579 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 800) zarządzam, co następuje:
§1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Piątek uzgodniony z pracownikami Urzędu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Traci moc Regulamin ZFŚS z dnia 10 stycznia 2003r. wprowadzony zarządzeniem nr 1a/2003 Wójta Gminy Piątek.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 28.04.2017r.

Zarządzenie nr 25/2017 (854kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 kwietnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 maja 2017, 09:57:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 452