ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r., poz.902 t.j. ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1621) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 16/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Piątek z dnia 20.01.2011 r. i Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się w całości załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 23.12.2015r. - tabela maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
2) wprowadza się nową tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Piątek.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po dwóch tygodniach od podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 67/2017 (379kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 grudnia 2017, 09:20:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 429