Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 stycznia 2018r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 12//2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek
Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t. j.)
zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w Rozdziale III - Organizacja Urzędu ( stanowiący zał. Nr 1 do Zarządzenia).
§ 2. Wprowadzam zmiany w Schemacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątek ( stanowiący zał. Nr 2 do Zarządzenia).

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 56//2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 listopada 2017r.w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 12/2013 Wójta Gminy Piątek z dnia 06 maja 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2018 (726kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 stycznia 2018, 07:49:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378