ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowożenia dzieci/uczniów do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Piątek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 30. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 32 ust. 4 i 7 ustawy oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku oraz dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 46/2019 (1418kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 09:26:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270