Zaproszenie do złożenia oferty - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary

Znak sprawy:ZP.271.21.2022.DM

Zamawiający - GMINA PIĄTEK ul. Rynek 16 99-120 Piątek
NIP: 775-24-06-091, REGON: 611015856
adres internetowy: www.gminapiatek.pl www.bip.ugpiatek.pl

1. Przedmiot zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary.
2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji.

Przedmiot zamówienia:
Sufit:
1. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome mocowane w dolnym pasie wiązarów dachowych - jedna warstwa o gr. 15 cm - pow. 102,621 m2
2. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome - następna warstwa o gr. 10 cm - pow. 102,621 m2
3. Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm mocowana do wiązarów drewnianych w dolnym pasie - pow. 102,621 m2
4. Sufit podwieszany kasetonowy typu Amstrong podwieszony do drewnianych więzarów dachowych - pow. 102,621 m 2

Tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian:
1. Przygotowanie podłoża - zagruntowanie ścian - pow. 123,656 m2
2. Uzupełnienie ubytków do 10% powierzchni ścian - pow. 12,366 m2
3. Wykonanie tynków wewnętrznych maszynowych cementowo-wapiennych kategorii III - pow. 123,656 m2
5. Dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną z zagruntowaniem- pow. 123,656 m2
6. Wykonanie lamperii do wysokości 160 cm lakierem bezbarwnym, matowym- pow. 88,032 m2

Posadzki:
1. Przygotowanie podłoża i wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych - rolowane winyleum z wywinięciem 10 cm na ścianę - pow. 102,620 m2
2. Montaż parapetów wewnętrznych PCV o wymiarach 1,00 x 0,23 - sztuk 1 oraz 1,6 x 0,23 - sztuk 2

Instalacje elektryczne, osprzęt i oświetlenie:
1. Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - LED 40W - 11 kompletów
2. Oprawy oświetleniowe zawieszane zwykłe - oświetlenie awaryjne - 4 komplety
3. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie -10 sztuk
4. Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60 mm-10 sztuk
5. Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - 2 sztuki
6. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 10 sztuk
7. Montaż PWP - 1 komplet
8. Montaż rozdzielni wg PT -1 komplet
9. Montaż grzejników elektrycznych 3,5 KW - 7 sztuk

Termin realizacji zadania: do 16 grudnia 2022r.

Miejsce realizacji zadania: świetlica położona na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 176/5 w obrębie geodezyjnym Piekary, Gmina Piątek oznaczona numerem porządkowym posesji 28.

Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
• posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Do oferty należy dołączyć:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Kryteria wyboru ofert: Cena -100%.

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem w terminie do dnia 30 września 2022r. do godziny 10:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary".

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022r. o godzinie 10:30 pok. nr 20.

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.
8. Osoba uprawniona do kontaktu Remigiusz Ratajski mail: budownictwo@ugpiatek.pl, telefon kontaktowy: 24-722-16-11.


Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty (1038kB) pdf
Formularz ofertowy (16kB) word
Umowa - projekt (27kB) word
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (18kB) plik

Informacja z sesji otwarcia ofert (264kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (66kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 września 2022, 08:32:40)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 października 2022, 13:07:54)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 494