Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109


Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, ul. Jana 6, 91-350 Łódź."

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola Miejskiego Nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, uł. Jana 6, 91-350 Łódź.

2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji, itp.
Zobowiązanie się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapewnić dowożenie i opiekę nad uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, zam.
99 - 120 Piątek na trasie: Piątek,                             - Łódź (Przedszkole Miejskie Nr 109 z
Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, uł. Jana 6, 91-350 Łódź) — Piątek
łącznie: 62 km x 2 =124km, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) zgodnie z tygodniowym planem zajęć szkolnych , stanowiącym załącznik numer 1 do umowy oraz opiekę podczas tego dowożenia.
Termin realizacji zadania od 1 października 2023r. do 30 czerwca 2024r.
( w załączeniu wzór umowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent deklaruje, iż:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
• posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
• po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty,
• zobowiązuję się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
• termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert

4. Kryteria wyboru ofert: Cena brutto za 1km. Cena stała.

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem w terminie do dnia 20 września 2023r. do godziny 10:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na świadczenie usługi transportu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Łodzi”.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2023r. o godzinie 10:30.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty (1371kB) pdf
Formularz ofertowy (16kB) word
Umowa (19kB) word
Umowa - przetwarzanie danych (18kB) plik
Załacznik do umowy (13kB) word

Informacja z otwarcia ofert (306kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (338kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 września 2023, 10:09:22)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 września 2023, 14:05:30)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 382