Budżet na rok 2005

UCHWAŁA Nr XXI/121/04

 RADY GMINY PIĄTEK

       z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2005 oraz upoważnienia
Wójta do przenoszenia planów budżetowych.


 
                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 d, pkt.10 w związku z art.51 ust.1 i ust.2, art. 57 i 58 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109 , art. 124 ust.1,2,3,4 ,art. 135 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 oraz z 2003 r.  Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) oraz  uchwały nr 66/ VIII/95 z dnia 29.09.1995 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu i art. 420,421 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz.1271, Nr 233, poz.1957, Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 1124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 )
Rada Gminy uchwala co następuje:
 
 
 
                   § 1. Uchwala się dochody Gminy w wysokości 8.951.732,00 zł.
Szczegółowe źródła dochodów określa załącznik  nr 1.
 
                   § 2. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości  10.864.174,00 zł  – w tym rezerwa ogólna w wysokości 20.000,00 zł. Przeznaczenie wydatków określa załącznik nr 2.
Ustala się deficyt budżetowy na kwotę 1.912.442,00 zł.
                   § 3.1 Przypadające do spłaty w 2005 r. raty pożyczek i kredytów w kwocie 288.558,00 zł  zostaną sfinansowane z dochodów roku 2005 .
                   2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w kwocie 2.201.000,00 zł, zostaną sfinansowane kredytem w wysokości 300.000,00 zł  na budowę drogi gminnej , ul. Szkolna w Piątku, kredytem na budowę drogi gminnej Jasionna – Piaski w kwocie 406.250,00 zł, kredytem na remont sali gimnastycznej  „Pilawa” w wysokości 50.000,00 zł, kredytem w wysokości 432.856,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Żabokrzeki, Górki Łubnickie. Kredyty zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych.
                   3. Pożyczki w kwocie 1.011.894,00 zł to jest :
1)      721.894,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Piątku,
2)      290.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej we wsiach Sypin-Borowiec, Pokrzywnica-Goślub SK,
3)      Pożyczki zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i   Gospodarki  Wodnej w Łodzi.
                   4. Zobowiązania zostaną spłacone z dochodów gminy tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych  oraz podatku rolnego.
 
 
 
 
                   § 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokości nakładów  na poszczególne zadania w 2005 roku w kwocie 4.301.551,00 zł  stanowiący załącznik  nr 4.  
 
 
                   § 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie w kwocie  560.923,00 zł ,załącznik nr  5.
                   2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie na kwotę 560.923,00  załącznik nr 6.
 
                   § 6 .Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  52.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 52.000,00 zł załącznik nr 7.
 
                   § 7. Ustala się plan finansowy funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiący załącznik  nr 8 do uchwały .
 
                   § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz między paragrafami w ramach rozdziału.
 
                   § 9. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze zawierające zestawienie dochodów i wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje.
 
                   § 10. Wykonanie budżetu zleca się Wójtowi Gminy.
 
                   § 11. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 (65kB) word
Załącznik nr 2 (110kB) word
Załącznik nr 3 (21kB) word
Załącznik nr 4 (47kB) word
Załącznik nr 5 i 6 (36kB) word
Załącznik nr 7 (21kB) word
Załącznik nr 8 (20kB) word
Opis budżetu (39kB) word
Plan finansowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (32kB) word
Prognoza długu (39kB) word
Uchwała Rady Gminy (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Teresa Błocisz (10 lutego 2005)
Opublikował: Filip Bartosiak (10 lutego 2005, 12:25:58)

Ostatnia zmiana: Filip Bartosiak (11 lutego 2005, 13:52:24)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3225